Pagmamahal Sa Magulang Essay About Myself

“Walang ibang tagumpay na makahahalili sa kabiguan sa tahanan.” –David O. McKay

Hindi mahirap sabihin na ang isang tao ay mas makasusulong sa buhay kung nagmula siya sa tahanang may pagmamahalan at suporta. Maraming tao ang nagtatagumpay pa rin bagama’t di-gaanong-maganda ang sitwasyon ng pamilyang kanilang pinagmulan, ngunit ang matugunan ang ating mga pangunahing pangangailangan, mabatid na mahal tayo ng ating mga magulang at matuto ng mga aral sa buhay sa tahanan ang mas nagpapadali sa pagharap natin sa mga hamon sa araw-araw nating buhay. Maaaring kapag nasa hustong gulang ka na ay nais mo ng masayang tahanan para sa iyong pamilya.

Hindi ito nagkataon lamang. Binuo tayo ng Diyos sa mga pamilya nang sa gayon lumaki tayo nang maligaya at ligtas, at upang matuto tayong lubos na mahalin ang iba—ang susi sa tunay na kagalakan. Sa pamilya pinakamabisang natututuhan ang pagmamahal na gaya ng pagmamahal ng Ama sa Langit sa bawat isa sa atin.

Narito ang Simbahan ng Diyos upang tulungan ang mga pamilya na magtamo ng mga walang-hanggang pagpapala. Naniniwala kami na ang pinakadakilang pagpapalang ibinigay Niya sa atin ay ang kakayahang makabalik sa piling Niya sa langit kasama ang ating pamilya. Sinusunod namin ang kalooban ng ating Ama sa Langit dahil sa ganyan namin natatamo ang pagpapalang ito.

Paano mapagpapala ng iyong mga talento at kaloob ang iba?

  • Sagot ni Colton …

    Kadalasan tayo ang sagot sa panalangin ng bawat isa. Lahat tayo ay biniyayaan ng mga talento at kaloob at ang kahandaan nating ibahagi ang mga ito sa iba ay nagpapalakas sa atin at sa kanila. Ipakita ang iba paIlan lang ang ipakita

  • Sagot ni Jeff Decker …

    Umuukit ako ng mga antigong motorsiklong pangkarera na makikita sa buong mundo. Kapag nalaman ng mga tao na ang sculpting studio ko ay nasa Utah, napag-uusapan na ang tungkol sa simbahan. Ipakita ang iba paIlan lang ang ipakita

IPAKITA LAHAT NG MGA SAGOT

Lahat Tayo ay Bahagi ng Mag-anak ng Diyos

Kapag tinawag namin ang isang kapwa miyembro ng Simbahan na “Brother” Lee o “Sister” Brown, taos-puso iyon. Naniniwala kami na bawat isa sa atin—kabilang na ang mga hindi miyembro ng aming Simbahan—ay literal na anak na lalaki at babae ng ating Ama sa Langit (Sa Mga Hebreo 12:9) at samakatwid, ay mga kapatid namin sa langit. Minahal tayo at tinuruan ng ating Ama sa Langit bilang bahagi ng isang walang-hanggang pamilya bago tayo isinilang sa mundo. Kaya may nagbibigkis na sa atin hindi lamang sa buhay na ito. Pag-isipan mo ito, kung talagang itinuturing mo na kapatid mo ang iyong kapitbahay o katrabaho, magiging iba ba ang pagtrato mo sa kanila? Gayundin, ang pagkabatid na walang hanggan ang kahalagahan ng iyong pamilya sa lupa ay maaaring makatulong sa iyo na tratuhin din sila nang mas maayos.

Ang mga Pamilya ang Dapat Unahin

Marahil ay isa tayo sa mapapalad na lumaki sa isang masaya at matatag na pamilya na may dalawang mapagmahal na magulang. O marahil ay hindi , at mahirap lumaki nang walang pagmamahal at suportang inaasam natin. Marahil kapag nasa hustong gulang ka na ay nais mo ang masayang tahanan para sa iyong pamilya. Hindi laging madaling mabuhay nang payapa sa isang pamilya, ngunit sa ipinanumbalik na Simbahan ng Diyos, ang pagsasama ng mag-asawa at mga pamilya ang pinakamahalagang yunit ng lipunan sa buhay na ito at sa kawalang-hanggan.

Hindi sinasabi kailanman ng mga taong nakaligtas sa isang kalamidad na, “Ang nasa isip ko lang noong lindol ay ang pera ko sa bangko.” Halos palagi nilang sinasabi, “Ang nasa isip ko lang ay ang asawa’t mga anak ko.” Hindi na kailangang magkaroon pa ng kalamidad para malaman natin ang katotohanang ito. Ngunit napakadalas, hinahayaan nating mabaling ang ating pansin sa pagkita ng pera, sa paghahangad ng kasiyahan, o maging sa mga pangangailangan ng mga taong hindi natin kapamilya. Sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw una ang mga pamilya.

Беккер еще больше усилил акцент, но так, чтобы собеседница могла понять, что ему нужно, и говорил слегка сбивчиво, подчеркивая свою крайнюю озабоченность. Люди часто нарушают правила, когда сталкиваются с подобной настойчивостью. Но вместо того чтобы нарушить правила, женщина выругала самоуверенного североамериканца и отсоединилась. Расстроенный, Беккер повесил трубку. Провал.

0 thoughts on “Pagmamahal Sa Magulang Essay About Myself

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *