Hvordan Skrive Et Engelsk Essay

Lær deg hvordan du skriver et engelsk essay med Studienett. Engelsk essay pleier som regel å dukke opp til eksamen i engelsk, og det er derfor smart å være helt sikker på kravene til oppgaven. 

Studienett lærer deg hvordan du lager disposisjon, leser oppgaven og strukturerer teksten din slik at ditt engelske essay blir så godt som mulig. Teksten viser deg også hvordan du bruker materialet fra forberedelsesdagen best mulig. Bli god til å skrive engelsk essay med Studienett så kanskje du får en toppkarakter! 

Har du spørsmål som:

  • Hva er et essay?
  • Hvordan skriver man et essay?
  • Hvordan er strukturen for et essay?
  • Hva er viktig å ha med i et essay?
  • Hvordan skal jeg bruke mine kilder fra forberedelsedagen i mitt essay?
  • Studienetts veiledning til essay, som er en av de sjangrene du kan velge å skrive til eksamen, besvarer disse spørsmålene og mange flere.

Veiledningen er en gjennomtestet modell til oppbygningen av et essay. På den måten kan du være sikker på at du får det hele med og dermed sikrer deg en god karakter.

 

God skrivekompetanse – en utfordring!

Undervisningen vår og oppgavene vi gir elevene må hjelpe hele spekteret med elever til å utvikle skrivekompetansen sin. Dette er utfordrende! I Stages bruker vi ulike metoder for å møte denne utfordringen. Vi lar blant annet elevene bli godt kjent med teksttypen five-paragraph essay. Det er en type tekst som egner seg til de aller fleste saktekster. Når elevene blir kjent med, og behersker, strukturen til denne teksttypen, kan de skrive gode saktekster, både faktaartikler, argumenterende, reflekterende («personal text» har vi sett på eksamen flere ganger) og drøftende tekster.

Hva er en five-paragraph essay?

Five-paragraph essay er en tekst som består av fem avsnitt: en introduksjon, tre avsnitt som utgjør hoveddelen, og til slutt et oppsummerende/konkluderende avsnitt. Når elevene behersker formatet, er det selvsagt ikke noe i veien for å bygge ut delene med flere avsnitt, slik at det blir et six– eller seven-paragraph essay. Imidlertid er det greit å starte med tre, og øve seg på å bygge opp gode avsnitt før vi åpner for flere avsnitt i hoveddelen. Det engelske ordet «essay» må ikke forveksles med teksttypen essay på norsk. Det kan best oversettes med «tekst», helt enkelt.

Introduksjon

Strukturen til en five-paragraph essay er ganske lett å bli kjent med for elevene. Introduksjonen kan gjerne ha en «hook», noe som fanger leserens interesse. Dette kan for eksempel være en forbløffende faktaopplysning, en erfaring fra eget liv eller en oppsiktsvekkende påstand.

Deretter må det komme en problemstilling («thesis») og eventuelt noe bakgrunnsinformasjon. Mange elever strever med oppstarten. Når vi introduserer five-paragraph essay i Stages, hjelper vi elevene med oppstarten. De får problemstillingen eller påstanden det skal argumenteres for eller mot i oppgaveteksten. Elevene bør også få hjelp med å samle momenter, tema eller argumenter til hoveddelen. Disse må så organiseres i tre hovedgrupper – en for hvert avsnitt.

Hoveddel

En tommelfingerregel for elevene er «think in threes» – altså å finne tre hovedpoeng – ett til hvert avsnitt – og så tre ting som støtter opp under hvert av hovedpoengene. Det kan være støtteargumenter, eksempler, eller relevante faktaopplysninger. Ved å jobbe på denne måten får elevene bygget ut avsnittene sine. Hvert avsnitt blir en serie setninger som er organisert rundt samme ide eller tema.

Hvert avsnitt bør begynne med en temasetning («topic sentence») som på en generell måte og uten for mange detaljer presenterer temaet for avsnittet. Den siste setningen i hvert avsnitt kan gjerne oppsummere avsnittet og/eller peke videre til neste avsnitt.

Konklusjon

Til slutt kommer siste avsnitt, som tar opp igjen problemstillingen, oppsummerer hovedpoengene fra de tre avsnittene i hoveddelen og eventuelt konkluderer.

Mal som utgangspunkt

Hva oppnår vi ved å jobbe systematisk med dette tekstformatet? Strukturen blir en mal som elevene kan bruke på de aller fleste saktekster. Det blir lettere å planlegge skriveprosessen. I starten kan elevene gjerne få utdelt en mal som hjelper dem til å lage disposisjonen basert på five-paragraph essay-formatet.  Denne malen vil hjelpe elevene til å organisere ideene sine i gode avsnitt og til å bygge fyldige og helhetlige avsnitt. Det er gode muligheter for å få lengre tekster fra de lavest presterende elevene når de får i oppdrag å bruke denne strukturen. Dessuten hjelper det elevene til å skrive relevant – holde seg til saken – gjennom hele teksten. Selv høyt presterende elever har nytte av å jobbe systematisk med organiseringen av innholdet i en tekst og det å bygge opp gode avsnitt.

Øving gjør mester

Hvordan kan vi øve på dette? Selvsagt må elevene skrive noen five-paragraph essays for å mestre formatet. Men det er også til stor hjelp å øve på det å samle ideer og organisere disse. Altså at vi tar for oss oppgaver og drøfter hvordan et godt svar kan skrives. Vi kan samle ideer individuelt, i gruppe eller full klasse og så kan det være en individuell oppgave å lage en disposisjon, gjerne basert på en mal. Det fins mange oppgaver og også eksempler på hvordan disse kan løses i Stages.

Modelltekster

Til slutt må det nevnes at å lese og analysere gode modelltekster er nyttig. I Stages fins det derfor noen gode modelltekster over five-paragraph essay– formatet. Til og med den avsluttende teksten i Stages 10, som er en (autentisk) takketale holdt av skuespilleren Ashton Kutcher er en slik modelltekst. – Og et flott eksempel på at Kutcher har nytte av det som han ganske sikkert lærte på skolen om hvordan man kan strukturere en tekst.

0 thoughts on “Hvordan Skrive Et Engelsk Essay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *